KGFB - 2016 anyuciknaknői szakasz!igaz szerelem!állati közösséglégy sikeres
Egyéni keresés

A web­for­dí­tó prog­ram sza­va­kat, mon­da­to­kat, szö­ve­ge­ket vagy a­kár web­la­po­kat is for­dít. Van­nak ol­da­lak, a­hol ezt in­gye­ne­sen igény­be le­het ven­ni.

hirdetés

A web­for­dí­tó e­se­tén több nyelv kö­zött van le­hető­ség vá­lasz­ta­ni (an­gol,­né­met, o­lasz, s­pa­nyol, la­tin, lett....).A fel­hasz­ná­ló­nak se­gít­het ta­nul­má­nyá­ban, mun­ká­já­ban vagy on­li­ne szó­tár­ként is hasz­nál­ha­tó.